Kvarn Capital logo

Yleiset käyttöehdot

Button down

Verkkosivujen yleiset käyttöehdot

Toivomme sinun tutustuvan huolellisesti näihin käyttöehtoihin. Sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, kun käytät Kvarn Capital Oy:n ja sen konserniyhtiön Kvarn Asset Management Oy:n (jäljempänä yhdessä ”Kvarn-konserni”) tarjoamia verkkosivuja (”Verkkosivut”)

Verkkosivujen käyttäminen ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Kvarn-konsernin tarjoamat palvelut, jotka määritellään tarkemmin kunkin palvelun käyttöehdoissa tai sopimuksissa, voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi tiettyyn verkkosivujen osaan tai tiettyyn palveluun sovellettavia erityisiä ehtoja, joita sovelletaan ensisijaisesti näihin yleisiin käyttöehtoihin nähden.

Näiden käyttöehtojen lisäksi Verkkosivujen ja palveluiden käyttöön sovelletaan Kvarn-konsernin tietosuojaselostetta (saatavilla osoitteessa: https://www.kvarn.fi/tietosuojaseloste/)

Tietosuojaselosteemme auttaa ymmärtämään, mitä henkilötietoja Kvarn-konserni kerää ja miten kerättyjä henkilötietoja käsitellään.

Verkkosivuilla esitetty tieto ja vastuunrajoitukset

Verkkosivut sisältävät yleistä tietoa Kvarn-konsernista ja sen tuottamista palveluista. Verkkosivujen sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Kvarn-konsernin käsityksen mukaan kaikki Verkkosivuilla esitetty aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellä. Kvarn-konserni ei kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta.

Mitään Verkkosivujen kautta saatavaa informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Henkilö tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu henkilön omiin selvityksiin ja arvioihin yhtiöstä ja sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään asianmukaisia tahoja. Kvarn-konserni ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

Kvarn-konserni ei ole muutenkaan vastuussa mistään Verkkosivujen käyttöön liittyvistä välillisistä vahingoista, kuten tulon tai voiton menetyksestä tai muista seurannaisvahingoista, ellei Kvarn-konserni ole aiheuttanut vahinkoa törkeän huolimattomalla toiminnalla tai tahallisesti.

Rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset

Kvarn-konsernin palveluiden käyttäminen edellyttää aina käyttäjätilin luomista. Käyttäjätili luodaan Verkkosivulla annettavien ohjeiden mukaisesti. Rekisteröityessäsi hyväksyt sen, että sinut tunnistetaan sääntelyn velvoittamalla tavalla.

Kvarn-konsernin palveluiden käyttäjän on suojattava käyttäjätunnuksensa ja salasanansa ja/tai muut käyttäjän tunnistamisen tavat luvattomalta käytöltä ja pidettävä ne salassa. Luvattomasta käytöstä on ilmoitettava Kvarn-konsernille viipymättä. Kvarn-konserni ei vastaa käyttäjätilin luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista ja menetyksistä.

Muutokset ja kolmansien osapuolien palvelut

Kvarn-konserni pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja, Verkkosivujen sisältöä tai keskeyttää tai lopettaa niiden tarjoamisen tai julkaisemisen ilman ennakkoon annettua ilmoitusta milloin tahansa joko väliaikaisesti tai lopullisesti.

Verkkosivuilla ja Kvarn-konsernin palveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille tai palveluihin. Kvarn-konserni ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten omistamista tai ylläpitämistä verkkosivustoista tai palveluista eikä niiden tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut Verkkosivujen ja niiden sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ovat yksinomaan Kvarn-konsernin ja sen lisenssinantajien omaisuutta, ellei toisin ole erikseen mainittu. Verkkosivujen sisällön tai sen osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai tallentaminen on kielletty ilman Kvarn-konsernin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluissa olevia tavaramerkkejä tai logoja ei saa jäljentää, julkaista, levittää tai käyttää millään tavalla ilman Kvarn-konsernin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot sitoudut olemaan loukkaamatta Kvarn-konsernin ja kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ja suostut käyttämään Verkkosivuja ja Kvarn-konsernin palveluja ja niiden sisältöä lain mukaisesti.

Verkkosivujen saatavuus

Kvarn-konserni ei takaa, että Verkkosivut ovat aina saatavilla ilman keskeytyksiä. Pääsy Verkkosivuihin voi keskeytyä ajoittain esimerkiksi huollon vuoksi. Kvarn-konserni ei voi myöskään taata, että Verkkosivut ovat yhteensopivat kaikkien laitteiden kanssa tai että Verkkosivujen toiminta on virheetöntä.

Kvarn-konserni pyrkii parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan Verkkosivujen toimivuudesta, mutta ei vastaa mistään tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista tai yhteysviiveistä, -katkoista tai -esteistä eikä mistään vahingoista, mitä näistä voi aiheutua.

Sähköposti

Emme voi taata avoimen sähköpostin luottamuksellisuutta. Vältä arkaluontoisten tai muuten luottamuksellisten tietojen lähettämistä avoimessa tietoverkossa. Kvarn-konserni ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Riippumatta siitä, mistä maasta Verkkosivuja käytetään, sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta hyväksyttävää ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi.

Pätemättömyys

Nämä käyttöehdot eivät vaikuta mihinkään käyttäjän oikeuksiin, joita ei voida sovellettavan lain mukaan rajoittaa tai sulkea pois. Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

Yhteydenotot

Voit olla milloin tahansa yhteydessä Kvarn-konserniin sähköpostitse: support@kvarncapital.com